Interneto svetainės paskolos24h.lt taisyklės ir naudojimosi sąlygos

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Šiomis Taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi interneto svetaine paskolos24h.lt (toliau – paskolos24h.lt ) tvarka, taip pat svetainės paskolos24h.lt naudotojų teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos.

1.2. paskolos24h.lt Administratorius – svetainės naudotojams (toliau – Paslaugų gavėjas) suteikia galimybę gauti norimą paskolą ar kreditą už mažiausias palūkanas ir tinkamiausias sąlygas, ar naudotis kitomis svetainės paskolos24h.lt teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka (viskas kartu toliau – Paslaugos). Jei Paslaugų gavėjas nori gauti paskolą už mažiausias palūkanas. Turi užpildyti paskolos24h.lt svetainėje pateiktą paraišką.

1.3. Svetainės paskolos24h.lt Paslaugų gavėjai – nuo 18 iki 70 metų amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nėra pažeidę kitos kredito įstaigos skolinių įsipareigojimų ir neturi praleistų įmokų.

1.4. paskolos24h.lt svetainės Administratorius neatlieka kreditoriaus funkcijų, neteikia paskolų, nesudaro kredito sutarčių, tik pagal Paslaugų gavėjo pateiktus paraiškos duomenys, atrenka kreditorių, kuris galėtų suteikti Paslaugų gavėjui norimą paskolą.

1.5. paskolos24h.lt Administratorius kreditorių atrenka iš savo kreditorių duomenų bazės. Kreditorių duomenų bazę sudaro komerciniai bankai, kredito unijos, smulkiųjų vartojimo kredito bendrovės ir kitos kredito bendrovės, ar privatūs kreditoriai (toliau – Kreditorius).

1.6. Administratorius neatlieka paskolų brokerių funkcijų. Taip pat nesirūpina dėl geresnių paskolos sąlygų suteikimu Paslaugų gavėjui.

1.7. paskolos24h.lt Administratorius neturi įtakos sudaromoms paskolų sutartims tarp Kreditoriaus ir Paslaugų gavėjo. Administratorius tik padeda Paslaugų gavėjui surasti kreditorių, kuris galėtų suteikti paskolą mažomis palūkanomis. Administratorius nėra jokių Klientų ar trečiųjų asmenų atstovas, agentas ar suinteresuotoji šalis. paskolos24h.lt svetainė nepriklauso jokiai kredito įstaigai, ar kitai įmonei.

1.8. Naudodamasis svetaine paskolos24h.lt Paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Paslaugų gavėjas nesutinka bent su viena šių Taisyklių sąlyga, jis neturi teisės naudotis svetaine paskolos24h.lt ir Administratoriaus teikiamomis Paslaugomis.

ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Administratorius turi teisę imti iš Paslaugų gavėjo mokestį už suteiktas Paslaugas pagal svetainėje paskolos24h.lt nurodytas kainas, galiojančias Paslaugų suteikimo metu. Paslaugų gavėjui pareikalavus, Administratorius pateiks jam sąskaitą už suteiktas ir Paslaugų gavėjo apmokėtas Paslaugas.

2.2. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio informavimo nutraukti svetainės paskolos24h.lt veiklą.

2.3.   Administratorius pasilieka teisę blokuoti prieigą prie tam tikros svetainėje paskelbtos informacijos.

2.4.   Administratorius pasilieka teisę nemokamai publikuoti pasirinktą informacijos turinį su pasirinkta vizualine reklama.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1.   Paslaugų gavėjas naudodamasis svetaine paskolos24h.lt ir/ar Paslaugomis savo noru ir laisva valia sutinka ir neprieštarauja, kad registracijos metu ar vėliau jo pateikti duomenys (toliau – Asmens duomenys) būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Tiekėjo duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo paskutinio prisijungimo prie svetainės paskolos24h.lt

3.2.   Paslaugų gavėjas suteikia teisę Administratoriui valdyti ir tvarkyti Paslaugų gavėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.

3.3.   Paslaugų gavėjas sutinka, kad Administratorius turi teisę naudoti ir tvarkyti Paslaugų gavėjo Asmens duomenys šiais tikslais:

3.3.1. Paslaugų gavėjo registravimo svetainės paskolos24h.lt duomenų bazės tikslu, t.y. Paslaugų teikimui ir personalizavimui;

3.3.2. Naujienlaiškių Paslaugų gavėjui siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu.

3.4.   Paslaugų gavėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Paslaugų gavėjas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Paslaugų gavėjo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (elektroniniu paštu, nurodytu svetainės paskolos24h.lt kontaktuose).

3.5.   Administratorius asmeninius Paslaugų gavėjo gautus duomenys, įsipareigoja naudoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, išimtinai tik Paslaugų teikimo tikslu.

3.6.   Paslaugų gavėjas sutinka, kad jam pasinaudojus paskolos24h.lt paslaugomis ir prisijungiant prie jos, bus registruojamas Paslaugų gavėjo kompiuterio IP adresas.

3.7.   Administratorius turi teise naudoti tik tuos Paslaugų gavėjo duomenys, kurie nurodyti Paraiškoje, patalpintoje svetainėje paskolos24h.lt

3.8.   Administratorius atsako už Paslaugų gavėjo pateiktų duomenų apsaugą ir tinkamą naudojimą, apsaugant asmens duomenys nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kito neteisėto tvarkymo, teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.9.   Administratorius neturi teisės naudoti Paslaugų gavėjo duomenų kitais nei šiose Taisyklėse nurodytais tikslais ir šių duomenų jokiais atvejais neperduoti ir/ar neatskleisti tretiems asmenims, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytus atvejus.

3.10.  Šios Taisyklės kartu laikomos ir asmens duomenų teikimo sutartimi, sudaryta tarp Administratoriaus ir Paslaugų gavėjo.

3.11.  Administratoriaus renkami Paslaugų gavėjo duomenys: vardas, el. paštas, miestas, kokias pajamos gaunu atskaičius mokesčius, paskolos suma, laikotarpis ir paskolos tipas. Šie duomenys reikalingi tam, kad būtų pilnai suteikta Paslauga. Jeigu Paslaugų gavėjas atsisako suteikti savo duomenys Administratoriui, Paslaugų gavėjas negalės pasinaudoti Administratoriaus paslaugomis.

ATSAKOMYBĖS APBRIBOJIMAS

4.1.   Galimus vėlavimus ar netinkamą paslaugos suteikimą ar žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos veikimo, kuri suprantama kaip išorinis įvykis, kurio neįmanoma numatyti ir išvengti.

4.2.   Už paskolos nesuteikimą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS

5.1.   Svetainėje paskolos24h.lt ar Administratoriaus siunčiamų el. laiškų esančios nuorodos gali atverti kitą interneto svetainę, ko Administratorius negali kontroliuoti, todėl neprisiima jokios atsakomybės už kitos svetainės, kurios Administratorius nevaldo, turinį, prieinamumą ar kitas nuorodas. Svetainėje ir el. laiškuose nuorodos pateikiamos Jūsų patogumui, tačiau tai nereiškia, kad jos yra patikimos, todėl mes nepatvirtiname, kad visos svetainėje esančios nuorodos yra saugios. Šiuo atveju, prieš naršant atsivėrusias svetaines, turėtumėte perskaityti jų terminus ir sąlygas. Iškilusius klausimus, komentarus dėl svetainės turinio rašykite tos svetainės tiekėjui.

DALYKINĖ IR TEISINĖ TVARKA

6.1.   Svetainės Administratorius ir Paslaugų gavėjas yra įpareigoti laikytis teisinės tvarkos, atitinkančios teisinius santykius, atsiradusius dėl portalo naudojimo, taip pat moralinių ir kultūrinių principų, verslo sąžiningumo taisyklių bei socialinio elgesio principų.

6.2.   Paslaugų gavėjas pirmiausia įsipareigoja neteikti melagingų asmens duomenų, susilaikyti nuo svetainės vartotojų asmens duomenų neteisėto gavimo, nevykdyti veiksmų, neatitinkančių paskolos24h.lt gerovės.

PASLAUGŲ GAVĖJŲ APTARNAVIMAS IR SKUNDŲ TEIKIMAS

7.1.   Administratorius Paslaugų gavėjus aptarnauja el. paštu. Administratoriaus el. pašto adresas – [email protected]

7.2.   Administratorius nuo el. laiško gavimo atsakys į jį per per 48 val.

7.3.   Skundus taip pat galima pateikti el. pašto adresu [email protected], laiško tema turi prasidėti žodžiu SKUNDAS. Laiške tiksliai aprašykite, dėl ko skundžiatės.

BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.  Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje paskolos24h.lt dienos.

8.2.  Administratorius turi teisę vienašališkai keisti bet kurias šių Taisyklių nuostatas, paskelbdamas apie tai paskolos24h.lt svetainėje.

8.3.  Visi ginčai tarp svetainės Administratoriaus ir Paslaugų gavėjo sprendžiami derybų kelių, o nepavykus susitarti – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Administravimo buveinės adresą.

8.4.  Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata pripažįstama iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

8.5.  Jei turite kokių nors neaiškumų, ar pastabų su mumis galite susisiekti el. pašto adresu [email protected]

Šias taisykles patvirtino paskolos24h.lt. Administratorius 2015 m. gegužės 8 d.